Seminario de Kyusho Jitsu 2 Octubre 2016

kyusho-septi-2016